PrevádzkareňHESO-COM s.r.o.
A. Sládkoviča 32
91701 Trnava


: 033 5503003
: obchod@heso-com.sk

SídloHESO-COM s.r.o.
Sládkovičova 32
917 01 Trnava

: 34111522
: 2020393100
: SK2020393100
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu TT oddiel Sro, vložka č. 766/T

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23